Užitočné klávesové skratky programu Excel

Tento zoznam skratiek programu Excel síce nie je úplný, no ak si ich osvojíte, tak práca v prostredí tohto programu bude pre Vás zábavou.
Control + o: Vyvolá dialóg na vyhľadanie a otvorenie súborov.
Control s: Umožní uložiť dokument.
F12: Umožní uložiť ako.
Control + n: Otvorí nový prázny zošit.
Control + Page UP, alebo Control Page Down: Listovanie medzi hárkami zošita.
Control + Home: Presun do bunky a1.
Poznámka: Pri nasledovných štyroch príkazoch najprv samostatne stlačte kláves End, pustite ho a až potom stlačte požadovanú šípku.
End + dolná šípka: Vykoná presun do poslednej vyplnenej bunky smerom nadol.
End + horná šípka: Vykoná presun do prvej vyplnenej bunky smerom na hor.
End + ľavá šípka: Vykoná presun do prvej vyplnenej bunky smerom v ľavo.
End pravá šípka: Vykoná presun do poslednej vyplnenej bunky smerom v pravo.
Control + šípky: Presunutie na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku.
Shift + dolná šípka: Vyberá bunky v aktuálnom stlpci smerom na dol.
Shift + horná šípka: Vyberá bunky v aktuálnom stlpci smerom na hor.
Shift + pravá šípka: Vyberá bunky v aktuálnom riadku smerom do prava.
Shift + ľavá šípka: Vyberá bunky v aktuálnom riadku smerom do ľava.
Control + Shift + dolná šípka: V aktuálnom stlpci označí smerom na dol všetky vyplnené bunky až po poslednú dolnú vyplnenú bunku.
Control + Shift + horná šípka: V aktuálnom stlpci označí smerom na hor všetky vyplnené bunky až po prvú hornú vyplnenú bunku.
Control + Shift + pravá šípka: V aktuálnom riadku označí smerom v pravo všetky vyplnené bunky až po poslednú vyplnenú bunku v pravo.
Control + Shift + ľavá šípka: V aktuálnom riadku označí smerom v ľavo všetky vyplnené bunky až po prvú vyplnenú bunku v ľavo.
Control + Medzerník: Označí celý stlpec.
Shift + Medzerník: Označí celý riadok.
Control + Shift + End: Označí bunky vo všetkých stlpcoch smerom nadol.
Control + Shift + Home: Označí bunky vo všetkých stlpcoch smerom na hor.
Control + a: Označí obsah celého dokumentu.
Control + x: Vystrihne vybraný text do schránky.
Control + c: Okopíruje vybraný text do schránky.
Control + v: Vloží text zo schránky.
Control + b: zobrazí označený text ako tučný.
Control + i: Zobrazí označený text ako kurzíva.
Control + u: Podčiarkne označený text.
F2: Ponúkne možnosť premenovať aktívnu bunku.
Alt + Enter: Vytvorí nový riadok v bunke.
Control + F3: Správca názvov.
Shift + F3: Vloží funkciu.
Control +F: Hľadanie a nahradenie.
F4: Hľadá v dokumente ďalší rovnaký výraz.
Shift + F4: Spetné hľadanie.
Control + Medzerník: Vybere celý stlpec.
Alt + dolná šípka: Zoznam automatického dokončenia.
Alt + F8: Zobrazí makro.
Alt + F11: Otvorí editor jazyka Microsoft Visual Basic For Applications
Shift + F2: Úprava textu v komentári.
Control + Shift + F3: Vytvorenie názvov popiskov pre riadky a stĺpce.
Control + Shift + Enter: Vytvorenie maticového vzorca.

Control + F3: Definovanie názvu.
Control + t, alebo Control + l: Vytvorí novú tabuľku.
F11: Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom
Control + w: Uzavrie tabuľkový hárok.
Delete: Odstráni obsah bunky.
Shift F10?: Vyvolá kontextové menu.
Control + Shift + f: Formátovanie písma.
Control +: Vyvolá dialóg na vloženie práznych buniek.
Control -: Vyvolá dialóg na odstránenie buniek.
Control + Shift + dvojbodka (:): Vloží aktuálny čas.