Používateľský účet:

Nebojme sa linuxových príkazov

Obsluha Linuxového systému pomocou príkazov v terminále, je mnoho krát jednoduchšia a rýchlejšia ako v grafickom rozhraní. V tomto článku Vám predstavím užitočné príkazy linuxovej distribúcie Ubuntu, pomocou ktorých budete môcť pohodlne prechádzať adresárovou štruktúrou Linuxu, spravovať súbory a priečinky, pracovať s archívmi ako sú napríklad tar, alebo zip a na záver nebudú chýbať ani príkazy na vypnutie, alebo reštart systému.

Práca s terminálom

Terminál spustíme jednoducho príkazom Control + Alt +t, alebo v okne pre spúšťanie programov vpíšeme názov gnome-terminal a potvrdíme Enterom. Okno pre spúšťanie programov vyvoláme príkazom Alt + F2.
Po spustení terminálu sa Vám v príkazovom riadku zobrazí Vaše užívateľské meno, názov počítača a aktuálny priečinok, v ktorom sa práve nachádzate.
Na úvod si vyskúšajte zopár jednoduchých príkazov ako napríklad date, alebo pwd. Príkaz date Vám vypíše systémový dátum a čas a príkaz pwd zobrazí cestu aktuálneho priečinka. Pri písaní príkazov nezabúdajte, že Linux rozlišuje malé a veľké písmená!
Veľmi užitočnou klávesou na dopísanie príkazu v príkazovom riadku je kláves Tab. Stačí ak napíšete pár písmen príkazu a po stlačení Tab ak je príkaz jednoznačný, bude automaticky dopísaný. Pokiaľ nie je jednoznačný, dopíše čo najviac písmen a počká.
V histórii naposledy spustených príkazov sa môžete pohybovať hornou, alebo dolnou šípkou a opätovne ich spúšťať bez toho, aby ste celý príkaz museli odznova vypísať.
Pri niektorých príkazoch ako napríklad pri inštalácii balíkov sa Vás terminál opýta či chcete pokračovať. Každá otázka je zakončená dvojicou [Y / N] a otáznikom. Y znamená áno (anglicky yes), N znamená nie (anglicky no). Veľké písmeno znamená predvolenú odpoveď, keď iba stlačíte Enter.
Pri príkazoch požadujúcich heslo sa Vám pri písaní hesla kvôli bezpečnosti nebudú zobrazovať hviezdičky, no heslo sa písať bude.
Kopírovanie textu v terminále je možné ak ku klávesovej kombinácii Control +c aControl +v pridáte kláves Shift. Pozor! Samotný príkaz control + c ukončí všetky bežiace procesy.
Prácu s príkazovým riadkom ukončíte príkazom exit.

Adresárová štruktúra

Skôr než sa pustíme do prvých príkazov, je nutné, aby sme si vysvetlili aspoň stručne adresárovú štruktúru Linuxu, ktorá je iná ako ju poznáme v systémoch Windows.

Všetko začína znakom /

Celá adresárová štruktúra je uložená v koreňovom priečinku /. To znamená, že adresár / je vrcholom adresárovej štruktúry celého Linuxu.

Adresár /bin

Tento priečinok Obsahuje potrebné programy pre prácu s príkazovým riadkom (terminálom).

Adresár /boot

Priečinok boot obsahuje súbory potrebné k štartu systému, nastavenie zavádzača a pod.

Adresár /dev

Obsahuje zariadenia ako sú napríklad disky, obrazovka, prídavné karty ...

Adresár /etc

Obsahuje konfiguračné súbory väčšiny aplikácií a taktiež sa tu dá nastaviť aj spúšťanie programov po štarte systému.

Adresár /home

Tento adresár obsahuje domovské priečinky všetkých užívateľov, okrem užívateľa root. Teda ak ste napríklad užívateľom Majo, tak Váš domovský priečinok bude
/home/Majo.
V tomto priečinku budú uložené všetky Vaše dokumenty, obrázky hudba, videá a pod.

Adresár /lib

Tento priečinok Obsahuje systémové knižnice.

Adresár /media

Tu hľadajte Vaše pripojené usb kľúče, externé disky, pamäťové karty, fotoaparáty a pod.

Adresár /proc

Obsahuje virtuálny súborový systém, ktorý obsahuje informácie o procesoch a systéme v textovej podobe.

Adresár /root

Toto je Domovský adresár superužívateľa (užívateľa root).

Adresár /sys

Priečinok /sys Obsahuje súbory jadra.

Adresár /tmp

Je to adresár dočasných súborov.

Adresár /usr

Obsahuje užívateľské aplikácie a ich súbory. Takže všetko čo si nainštalujete, nájdete v ňom.

Adresár /var

Tento priečinok obsahuje často sa meniace súbory - záznamy, zámkové súbory a pod.
Najdôležitejším priečinkom je adresár /home, v ktorom sú uložené priečinky všetkých používateľov, preto si ho dobre zapamätajte.

Správa súborov a priečinkov

Cesta aktuálneho adresára pwd

Príkaz pwd zobrazí cestu a názov práve aktuálneho adresára, v ktorom sa nachádzame. Ak sme napríklad v domovskom adresári užívateľa majo, príkaz pwd zobrazí: pwd
/home/majo

Vstup do iného adresára cd

Na vstup do iného adresára použijeme príkaz cd, za ktorým dopíšeme cestu k požadovanému priečinku. K priečinkom môžeme pristupovať buď relatívnou, alebo absolútnou cestou.
Napríklad ak sa nachádzame v domovskom priečinku nášho užívateľského profilu, tak príkazom
cd Dokumenty
prejdeme do adresára Dokumenty. Pri tomto príkaze sme použili relatívnu cestu. Absolútna cesta by mala nasledovný tvar:
cd /home/uzivatel/Dokumenty.
Do nadradeného priečinka prejdeme príkazom
cd ..
a do koreňového adresára príkazom
cd /.
Samotný príkaz cd nás presunie do nášho domovského priečinka
/home/uzivatel.
cd - nás presunie do predchádzajúceho priečinka.

Výpis súborov a adresárov ls

Samotným príkazom ls bez parametrov vypíšeme stručný zoznam priečinkov a súborov aktuálneho adresára, v ktorom sa práve nachádzame. Ak za príkazom ls dopíšeme cestu k inému priečinku, príkaz ls nám vypíše jeho obsah a to aj napriek tomu, že sa v ňom práve nenachádzame.
Napríklad príkazom
ls /
vypíšeme obsah koreňového adresára, alebo príkazom
ls ..
vypíšeme obsah nadradeného priečinka.
Pri výpise súborov a priečinkov prepínačom -a zobrazíme skryté súbory a prepínač -l nám zobrazí podrobný výpis o súboroch a priečinkoch.
Napríklad príkazom
ls -la
zobrazíme podrobný výpis aktuálneho priečinka v ktorom budú zobrazené aj skryté súbory. Skryté súbory v systéme Linux začínajú znakom bodky (.).
Zástupným znakom hviezda (*) si môžeme jednoducho filtrovať výpis podľa rôznych kritérií. Táto funkcia je užitočná napríklad ak potrebujeme zobraziť informácie len o niektorých súboroch alebo priečinkoch.
ls a*
V aktuálnom adresári vypíše zoznam súborov a priečinkov začínajúcich písmenom a.
ls -l názov súboru*
vypíše podrobné informácie o požadovanom súbore.

Vytváranie nových priečinkov mkdir

Príkazom mkdir vytvárame nové priečinky. Napríklad príkaz
mkdir hudba
vytvorí priečinok hudba. Ak potrebujeme vytvoriť viac priečinkov, tak príkaz mkdir zadáme iba raz a následne vypíšeme názvy priečinkov oddelených medzerou.
Napríklad príkazom
mkdir hudba obrázky videá dokumenty
vytvoríme priečinky hudba, obrázky, videá a dokumenty.
Ak z nejakého dôvodu by sme potrebovali pri vytváraní adresáru zadať názov z dvoch, alebo viacerých slov oddelených medzerou, museli by sme ho zadať do úvodzoviek.
Napríklad
mkdir "dobrá hudba"
vytvorí adresár dobrá hudba.
Pri tvorbe priečinkov ešte spomeniem prepínač -p, pomocou ktorého môžeme vytvoriť priečinok v nadradenom, alebo hociktorom inom priečinku a to aj napriek tomu, že sa v ňom nenachádzame.
Príklad:
mkdir -p ../hudba
vytvorí priečinok hudba v nadradenom adresári.
mkdir -p /home/majo/obrázky/autá
vytvorí priečinok autá v priečinku obrázky, ktorý je umiestnený v domovskom priečinku užívateľa majo.

Odstránenie prázdnych priečinkov rmdir

Na odstránenie prázdnych priečinkov nám poslúži príkaz rmdir. Napríklad
rmdir hudba
odstráni prázdny priečinok hudba.

Kopírovanie súborov a priečinkov cp

Na kopírovanie súborov a priečinkov slúži príkaz cp. Pri kopírovaní priečinkov je potrebné zadať aj prepínač -r.
Napríklad príkazom
cp -r hudba ..
skopírujeme obsah celého adresára hudba do nadradeného adresára.
Pri kopírovaní súborov nepoužívame prepínač -r. Napríklad príkazom
cp fotka.jpg obrázky
skopírujeme súbor fotka.jpg do priečinka obrázky. Pri príkaze cp môžeme taktiež používať buď relatívnu, alebo absolútnu cestu rovnako ako pri príkaze cd.
Ak potrebujeme jedným príkazom skopírovať naraz viac súborov, alebo priečinkov, tak v takom prípade nám poslúži zástupný znak hviezda (*) ktorým nahradíme názvy súborov.
Napríklad príkazom
cp Hudba/* Audio
skopírujeme všetky súbory z priečinka Hudba do priečinka Audio.
Pridaním písmena a pred znak *, vyberieme všetky súbory začínajúce písmenom a.
Napríklad príkaz:
cp Hudba/a* Audio
z priečinka Hudba skopíruje do priečinka Audio všetky súbory začínajúce písmenom a.
cp Hudba/abba* Audio
Skopíruje všetky súbory začínajúce názvom abba.
Pochopiteľne ak do tohto príkazu pridáme prepínač -r, budú okrem súborov skopírované aj súbory všetkých podpriečinkov.
Nezabúdajte, že linux rozlišuje malé a veľké písmená nie len pri príkazoch, ale aj pri názve súborov a priečinkov.

Premenovanie alebo presun súborov a priečinkov mv

Na premenovanie, alebo presun súborov a priečinkov slúži príkaz mv. Napríklad ak priečinok Obrázky by sme chceli premenovať na Fotografie, použili by sme nasledovný príkaz:
mv Obrázky Fotografie.
Pozor! ak priečinok Fotografie už náhodou v aktuálnom adresári existuje, tak príkazom mv by sme priečinok obrázky nepremenovali, ale ho presunuli do adresára Fotografie.
To znamená, že ak do príkazu mv napíšete názov existujúceho priečinka, alebo cestu k existujúcemu priečinku, tak zvolený súbor, alebo priečinok bude premiestnený.
Napríklad príkazom
mv hudba Dokumenty
prenesiete priečinok Hudba do adresára Dokumenty.

Odstránenie súborov a priečinkov rm

Príkazom rm odstránime súbory, alebo priečinky. Pri odstránení adresárov je potrebné použiť parameter -r. Napríklad príkazom
rm -r Hudba
odstránime všetky hudobné súbory v danom priečinku a nakoniec aj samotný priečinok.

Vytváranie symbolických odkazov ln-s

Príkazom ln -s vytvoríme symbolický odkaz, pomocou ktorého môžeme odkazovať na určitý priečinok, alebo súbor. Napríklad príkazom
ln -s / /home/uzivatel/Plocha/počítač
vytvoríme na pracovnej ploche odkaz s názvom Počítač ktorý bude odkazovať , na Koreňový priečinok adresárovej štruktúry systému.

Práca s archívmi

Práca s archívmi zip

Príkazom zip skomprimujeme súbory, alebo priečinky do archívu zip. Napríklad príkazom
zip knihy.zip /home/majo/Dokumenty/knihy.
skomprimujeme adresár knihy do archívu zip. všimnite si, že po príkaze zip nasleduje názov archívu, ktorý vytvárame a za názvom archívu nasleduje cesta k požadovanému priečinku, alebo súboru.
Opakom príkazu zip je príkaz unzip, ktorý slúži na rozbalenie zip archívov. Príkazom
unzip knihy.zip
rozbalíme skomprimovaný zip súbor knihy.zip do aktuálneho adresára. Prepínačom -d rozbalíme zip archív do požadovaného priečinka.
unzip knihy.zip -d /home/majo/Dokumenty
rozbalíme zip archív do dokumentov užívateľa majo.

Práca s archívmi tar

Príkazom tar -cf dosiahneme nekomprimované uloženie viacerých súborov do jedného a to vrátane práv, dátumu a adresárovej štruktúry. Za príkazom tar -cf nasleduje názov archívu a za názvom archívu nasleduje cesta k požadovanému priečinku.
Napríklad príkazom
tar -cf knihy.tar knihy
zbalíme adresár knihy do archívu tar.
Opakom príkazu tar -cf je príkaz tar -xf ktorý rozbalí archív tar.
Napríklad príkaz
tar -xf knihy.tar
rozbalí súbor knihy.tar do aktuálneho priečinka.
Pri rozbalení tar archívov prepínač -C umožní rozbalenie súboru do určeného adresára.
Napríklad príkazom:
tar -xf knihy.tar -C /home/majo/Dokumenty
rozbalíme súbor knihy.tar do priečinka Dokumenty užívateľa majo.
Nezabúdajte, že prepínač -C zapisujeme až za názvom archívu, ktorý chceme rozbaliť.

Tar súbory je možné komprimovať napríklad aj pomocou gzip, alebo bzip2 a to jednoducho pridaním jedného písmenka.
Príkazom tar -czf vytvoríme skomprimovaný tar súbor s príponou .tar.gz.
Príkazom tar -xzf rozbalíme skomprimovaný tar súbor s príponou .tar.gz.
Príkazom tar -cjf vytvoríme skomprimovaný tar súbor s príponou .tar.bz2.
Príkazom tar -xjf rozbalíme skomprimovaný tar súbor s príponou .tar.bz2.
Samozrejme zástupný znak hviezda (*), je veľmi užitočný aj pri práci s archívmi zip, tar a pod.
zip zaloha.zip *
skomprimuje obsah aktuálneho priečinka do archívu zaloha.zip.
tar -xf zaloha.tar *
skomprimuje obsah aktuálneho priečinka do archívu zaloha.tar.

Vypnutie a reštart

Systém Linux môžeme vypnúť alebo reštartovať nasledovnými príkazmi:
sudo shutdown -h now
Týmto príkazom vypnete počítač.
sudo reboot
Tento príkaz poslúži na reštart systému.
Príkazy obsahujúce príkaz sudo Vás vyzvú na zadanie Vášho hesla. Až po zadaní hesla budú príkazy vykonané.

Stručné zhrnutie príkazov:

 • pwd - vypíše cestu k aktuálnemu priečinku.
 • cd - vstup do iného adresára.
 • ls - vypíše obsah aktuálneho adresára.
 • mkdir - vytvorí nový priečinok.
 • rmdir - odstráni prázdny priečinok.
 • cp - kopíruje súbory a s prepínačom -r aj priečinky.
 • mv - presun alebo premenovanie priečinkov a súborov.
 • rm - odstráni súbory s prepínačom -r aj adresáre so súbormi.
 • ln -s - vytvorí symbolický odkaz.
 • zip - skomprimuje zvolené súbory, alebo priečinky do archívu zip.
 • unzip rozbalí zip archív.
 • tar -cf - vytvorí nekomprimovaný archív s príponou .tar.
 • tar -xf - rozbalí archív tar.
 • tar -czf - vytvorí skomprimovaný tar súbor s príponou tar.gz
 • tar -xzf - rozbalí skomprimovaný tar súbor s príponou tar.gz
 • tar -cjf - vytvorí skomprimovaný tar súbor s príponou tar.bz2
 • tar -xjf - rozbalí tar archív s príponou tar.bz2
 • sudo shutdown -h now - vypne počítač.
 • sudo reboot - reštartuje systém.

b