Filezilla server: Kvalitný FTP server pre Windows úplne zdarma

Ak potrebujete k niektorým priečinkom vo Vašom počítači povoliť prístup z iných počítačov, potom vyskúšajte bezplatný FTP server pre Windows ukrytý pod názvom Filezilla server. V rozhraní tohto FTP servera môžete vytvárať FTP účty a každému z nich prideliť ľubovolné adresárové umiestnenia s individuálnymi oprávneniami prístupu k nim.
Po vytvorení a nakonfigurovaní FTP účtov budú všetky počítače smartfóny a tablety vo Vašej domácnosti môcť prostredníctvom FTP klientov pristupovať k priečinkom, ktoré si v rozhraní FTP servera popridávate.
Samozrejme k FTP účtu sa dá pripojiť aj z rozhrania akéhokoľvek webového prehliadača, takže mať nainštalovaného FTP klienta nie je nevyhnutnou podmienkou, ale výhodou.
 

Stiahnutie a inštalácia programu Filezilla Server

 
Program Filezilla server stiahnete buď z jeho oficiálnej stránky filezilla-project.org, alebo kliknutím na tento odkaz.
Po stiahnutí a kliknutí na inštalačný exe súbor sa spustí sprievodca inštaláciou.
Prvé okno inštalátora požaduje súhlas s licenčnými podmienkami tlačidlom I Agree ich odsúhlasíte.
Súhlas s licenčnými podmienkami
Druhé okno sa pýta na typ inštalácie ponechajte na Standard.
Typ inštalácie
Tretie okno zobrazí adresárové umiestnenie kam bude program nainštalovaný. Ponechajte na predvolenej ceste a pokračujte tlačidlom Next.
Cesta priečinka kam sa program nainštaluje
V ďalšom okne určujete spôsob spúšťania servera a číslo sieťového portu, na ktorom pobeží jeho administračné rozhranie.
Obe položky ponechajte na predvolených hodnotách a pokračujte tlačidlom Next.
Spôsob spúšťania a číslo sieťového portu
Poznámka: Ak chcete spúšťať server manuálne, potom predvolenú položku Install as service, started with Windows zmeňte na Install as service, started manually.
Predvolený port 14147 zmeňte iba vtedy, ak na tomto porte beží už iná služba alebo aplikácia.
V ďalšom kroku máte možnosť uprestniť pre ktorého používateľa bude server spúšťaný. Defaltne je nastavený pre všetkých používateľov. Tlačidlom Install spustíte proces inštalácie.
Výber používateľov pre ktorých bude program spúšťaný
Po nainštalovaní sa zobrazí správa Setup was completed successfully. Tlačidlom Close ju uzavriete.
 

Prvé prihlásenie

 
Po nainštalovaní a spustení programu Vás privíta jednoduché prihlasovacie okno, do ktorého zadáte IP adresu lokálneho servera 127.0.0.1 a sieťový port zadajte ten, ktorý ste použili počas inštalácie 14147.
Do heslového poľa zadajte ľubovolné administrátorské heslo, a ak sa chcete vždy pripájať k tomuto serveru, potom začiarknite voľbu Always connect to this server.
Prihlasovacie okno po spustení programu
Po vyplnení všetkých údajov  sa pripojíte tlačidlom Connect.
 

Vytvorenie FTP účtu

 
Aby bolo možné FTP pripojenie používať je najprv potrebné vytvoriť FTP účet, priradiť k nemu požadovaný priečinok a nastaviť k nemu prístupové práva.
1. Po spustení programu Filezilla Server stlačte kláves Alt a v hlavnom menu zvoľte Edit / Users.
2. V záložke "General" skratkou Alt  a aktivujete tlačidlo Add.
3. V zobrazenom dialógu pre pridanie účtu zadajte názov používateľského účtu, ktorý sa má pridať a kliknite na OK
Dialóg pre zadanie názvu užívateľa
4.Po vytvorení užívateľského mena v záložke "General" začiarknitevoľbu Password a zadajte ľubovolné heslo pre vytvoreného užívateľa.
Vytvorenie užívateľského hesla
5. Po nastavení hesla v záložke Shared folders skratkou Alt + d aktivujte tlačidlo Add a v zobrazenom dialógu pre vyhľadanie priečinka nájdite požadovaný priečinok, ktorý chcete priradiť k tomuto FTP účtu.
Dialóg pre vyhľadanie priečinka
6. Po pridaní priečinka sa Vám zobrazia zaškrtávacie polia s oprávneniami prístupu. Začiarknite ich.
Oprávnenia prístupu
7. Tlačidlom Set as home dir zaistite, že vybratý priečinok pre tento FTP účet bude domovským predvoleným priečinkom a kliknite na OK.
Poznámka: Keďže k Vášmu počítaču budete pripájať iba vlastné zariadenia pripojené k domácej sieti, nemusíte sa obmedzovať a môžete začiarknúť všetky prístupové oprávnenia.
Tip: V administračnom rozhraní servera Filezilla môžete jednotlivé účty popridávať do skupín. To sa v praxi prejaví tak, že zmeny vykonané v skupine budú uplatnené u všetkých používateľov ktoré k nej priradíte.
Ak chcete skupinu vytvoriť, stačí v hlavnom menu servera Filezilla zvoliť Edit / Groups a v zobrazenom rozhraní pre správu skupín klepnúť na tlačidlo Add.
 

Povoľte aplikácii Filezilla Server vstup cez bránu Windows Firewall

 
Občas sa stáva, že po nainštalovaní nejakého programu, alebo hry Windows Firewall zablokuje niektoré jeho funkcie a tým obmedzí jeho funkčnosť. V takom prípade v nastaveniach Firewallu je potrebné pre danú aplikáciu nastaviť výnimku.
Celý postup nájdete v článku Povoľujeme aplikáciám vstup cez bránu Windows Firewall.
 

Tipy na pár ďalších nastavení

 
Vyššie uvedené kroky boli nevyhnutné aby server fungoval v lokálnej sieti. Ďalšie nastavenia, ktoré tu spomeniem som neaplikoval, ale môžu vzniknúť situácie keď sa Vám určite zídu.
Záložka General settings: Tu môžete nastaviť číslo sieťového portu a určiť maximálny počet pripojených používateľov.
Záložka General Settings
Záložka Welcome message: Obsahuje uvítaciu správu, ktorou sa server ohlási pri pokuse o pripojenie.
Záložka Welcome Message
Záložka IP Filter: Tu môžete povoliť prístup len obmedzenej skupine počítačov s konkrétnymi IP adresami.
Záložka IP filter
Záložka Speed Limits: Tu nastavíte rýchlosť sťahovania a odosielania.
Záložka Speed Limit
Záložka FTP over TLS settings: Vyššia úroveň zabezpečenia ako poskytuje samotný protokol FTP.
Záložka FTP over TLS settings

Nové prichádzajúce spojenie prostredníctvom WPN

 
Skôr než sa budete chcieť z iných zariadení k počítaču s nakonfigurovaným FTP serverom pripojiť je potrebné v nastaveniach sieti povoliť Nové prichádzajúce pripojenie nasledujúcim postupom:
1. Zadajte klávesovú skratku Windows + r a použite príkaz
control netconnections
2. V priečinku sieťových profilov v hlavnom menu zvoľte Súbor / Nové prichádzajúce pripojenie.
3. V zobrazenom okne s povoleniami pre nové pripojenie začiarknite administrátorský účet a ďalšie používateľské účty, ktorým chcete povoliť pripojenie a pokračujte tlačidlom Ďalej.
Povolenia pripojenia k tomuto počítaču
4. V ďalšom okne určte, že používatelia sa budú pripájať prostredníctvom internetu a pokračujte tlačidlom Ďalej.
5. V predposlednom okne ponechajte Protokol TCP/IPv4  a pokračujte tlačidlom Povoliť prístup.
Protokol TCP
6. V poslednom okne sprievodcu prichádzajúceho spojenia skopírujte názov počítača.
Poznámka: Tento názov budete používať ako názov hostiteľa pri pripájaní k FTP účtu.
 

Pripojenie k FTP

 
Pri pripájaní k vytvorenému FTP účtu je potrebné zadať názov hostiteľa, používateľské meno, heslo a port.
Existuje viacero FTP klientov, ktorými sa budete môcť pripájať. Odporúčam klienta WinSCP.
Do poľa pre názov hostiteľa zadajte názov počítača ku ktorému sa chcete pripojiť.
Poznámka: Názov hostiteľa teda počítača sa zadáva až po použití príkazu FTP://.
Príklad zápisu:
FTP://dell-majo

Do polí pre Používateľské meno a heslo zadajte užívateľské meno a heslo, ktoré ste vytvorili v nastaveniach programu Filezilla Server.
Port nastavte na 21 akliknite na pripojiť.
Prihlásenie k FTP účtu v programe WinSCP 
Po pripojení budete môcť kopírovať, prenášať, vytvárať nové priečinky, alebo aj odstraňovať nepotrebné priečinky a súbory.